El tambor o tortell
Vials i túnels
Última notícia (20 abr 2015)

Comencen les obres de perforació dels túnels de la C-31 a les Glòries

La primera fase durarà dos anys, comprèn 500 metres de via soterrada als carrers de Castillejos i Badajoz i té un pressupost total de 170 milions d'euros

 

L’Ajuntament de Barcelona ha iniciat les obres d’execució dels pous d’atac dels túnels viaris de la plaça de les Glòries, entre els carrers Badajoz i Castillejos, després que durant les darreres setmanes l’empresa municipal, BIMSA, i la UTE adjudicatària de l’obra, formada per Romero Gamero, SAU+Benito Arnó e Hijos, SAU+Copisa Constructora Pirenaica, SA i COMSA, SAU, hagin estat executant treballs previs.

En paral·lel, l’Ajuntament de Barcelona està prenent totes les mesures de seguretat per a l’execució d’aquesta complexa obra i està duent a terme una campanya per avaluar l’estat estructural dels edificis i informar a les comunitats de veïns de les mesures d’auscultació que es faran de manera preventiva als edificis de l’entorn.

Les obres que ara comencen permetran executar els túnels entre els carrers Castillejos-Badajoz, de 508 metres de longitud, amb boques al c/Castillejos i a meitat de l'illa Badajoz- Ciutat de Granada. Es tracta d’uns túnels urbans -dos tubs independents unidireccionals, amb tres carrils per sentit, que s’executaran en un termini previst de dos anys i que tenen un cost previst de 49.675.740 euros (IVA exclòs).

En aquest període els treballs a realitzar consisteixen en l’execució de les excavacions, estructures, el desviament de serveis afectats així com les instal·lacions i acabats que per motius constructius calgui executar conjuntament amb l’obra civil. A grans trets, es faran servir dos mètodes d’execució diferents: entre pantalles i rampes a cel obert (al centre de la plaça) i en mina (sota les infraestructures ferroviàries).

Execució dels túnels en fases: durada total 25 mesos
Fase 1: Pous d’atac.
Fase 2: Rampa Llobregat.
Fase 3: Rampa Besós costat muntanya.
Fase 4: Rampa Besós costat mar.

Els túnels, que seguiran la traça de la Gran Via, arribaran a una profunditat màxima de 25 metres sota la rasant de la plaça, ja que hi ha diversos serveis i infraestructures en el subsòl. Entre d’altres, els túnels passaran per sota dels 4 túnels existents: L1 Metro, R1 línia de Maçanet -Massanes, R3 /R4 (línies de Manresa i Puigcerdà) i la línia d'Estació de França-Sants.

Treballs a executar

- Demolicions de restes soterrades antigues estructures
- Moviment de terres
Excavació a cel obert
Excavació entre pantalles
Excavació amb màquina captiva i extracció vertical de terres
Excavació en mina
- Estructures
- Ferms i paviments
- Instal·lacions i acabats (només s’inclouen aquells elements a executar conjuntament amb l’obra civil)
Xarxa de drenatge i tubs dren (inclosos pous de bombeig); Baixants i canals de drenatge a les cambres bufes i connexions fins a la xarxa de drenatge.
Canalitzacions soterrades interiors del túnel
Escomeses de baixa tensió i d’aigua potable
Bàculs d’enllumenat en rampes / Xarxa de terres / Muret de formigó de sosteniment de l’aplacat / Protecció catòdica tubs D1100 sota FFCC

Màxima seguretat i informació als veïns durant les obres

Amb motiu de l’inici de les obres dels túnels viaris a la plaça de les Glòries i com a qualsevol obra d’excavació, l’Ajuntament de Barcelona, a través de BIMSA, està duent a terme unes inspeccions prèvies als edificis de l’entorn per a garantir la màxima seguretat de l’obra. Les inspeccions van començar a finals de març i es fan sobre uns 45 edificis (uns 850 habitatges aproximadament).

Avís i reunió amb els representants de les comunitats de propietaris.
- Informació sobre les obres que es duran a terme
- Informació sobre les visites d’inspecció prèvia d’edificis
Reunions de les comunitats de propietaris
- Trasllat de la informació sobre les obres i les visites. Fulletons
- Proposta de calendari de visites
Procediment de concertació de cita per a la visita
- Cartells d’informació a les porteries. Quadre d’agenda
- Agenda de visites elements comuns

Està previst uns dispositius d’auscultació a les façanes, amb perns d’anivellament i prismes col·locats a la façana.

Un túnel viari urbà que ha de ser un referent de modernitat, eficiència i seguretat

Les obres inclouen aquells elements d’instal·lacions i acabats que s’han d’executar conjuntament amb l’obra civil i que han de contribuir a fer d’aquets túnels urbà un referent de modernitat, eficiència i seguretat. Es preveu el disseny d’equipaments i instal·lacions que dotaran al túnel d’uns alts nivells de funcionalitat, resiliència i intel·ligència.

1. Sortides d’emergència directes a l’exterior amb separacions inferiors a 180 m.
2. Connexions entre tubs cada 100m per a ús exclusiu d’emergències.
3. 4 apartadors d’emergència de 40 i 90 m de longitud.
4. Nivell de resistència al foc (N3/túnel submergit).
5. Sectorització de les instal·lacions en situació d’incendi.
6. Dipòsits de regulació de les aigües pluvials, període de retorn 50 anys.
7. Subministrament elèctric doble i independent amb grups d’electrògens.
8. Il·luminació total del túnel amb LEDS
9. BIES cada 50m amb mànegues.
10. 4 Sistemes de comunicació independents
11. Sistema de tancament del túnel.
12. Gestió de carrils amb abalisament lluminós

Un túnel que s’executarà en dues fases

Els túnels previstos a l’àmbit de la plaça de les Glòries son uns túnels urbans -dos tubs independents amb circulació unidireccional-. Tindran una longitud total de 957 metres, que recolliran el trànsit de la Gran Via, amb una IMD mitjana de 90.000 cotxes /dia. Un cop es completin els 508 metres de longitud d’aquesta primera fase en execució està prevista una segona fase de túnel, de 449 metres de longitud, entre Badajoz-Rambla del Poblenou.

Es tracta d’una obra més senzilla: un tram completament rectilini i amb la mateixa secció en ambdós sentits que discorrerà a una profunditat d'uns 10 m per sota de la rasant de Gran Via. Previsió 24 mesos d’obra.

Al març, 1a fase dels túnels soterrats de Les Glòries

El Consell d’Administració de BIMSA ha adjudicat la primera fase dels túnels, el tram comprès entre els carrers Badajoz i Castillejos. Les obres d’aquesta primera fase, d’una longitud de 508 metres, començaran a finals de març i tenen una durada prevista de 25 mesos.

El Consell d’Administració de l’empresa municipal BIMSA ha aprovat l’adjudicació de les obres dels túnels viaris a la plaça de les Glòries entre els carrers Badajoz i Castillejos per un import de 49.675.740 euros (IVA exclòs) a la UTE formada per les empreses Romero Gamero, SAU+Benito Arnó e Hijos, SAU+Copisa Constructora Pirenaica, SA i COMSA, SAU.

Es tracta de la primera fase dels túnels viaris que s’executaran en dues fases i que canalitzaran el trànsit d’entrada i sortida de la ciutat per sota la plaça de les Glòries, segons la nova configuració viària prevista en la remodelació de l'àmbit i que han de permetre la creació d’un important focus de nova centralitat articulat al voltant del conjunt d’equipaments de la plaça, nous i existents i la substitució de l’anella viària per una nova vialitat en túnel i superfície, amb el conseqüent guany de la gran parc-plaça Canòpia Urbana.

El Consell d’Administració ha analitzat les sis ofertes presentades en el procés que tenien un pressupost de licitació de 65.630.520€ (IVA exclòs). Les ofertes econòmiques presentades han suposat una baixa mitjana del 23% del pressupost. de licitació. L’oferta guanyadora és la que ha obtingut una puntuació més alta tenint en compte els aspectes econòmics, tècnics, de contractació social i d’acompliment de terminis.

Aquesta primera fase del túnel Castillejos-Badajoz (longitud 508 m), amb boques al c/Castillejos i a meitat de l'illa Badajoz- Ciutat de Granada, serà el tram més profund, ja que passarà per sota els túnels ferroviaris i arribant a 25 metres sota la rasant de la plaça. La durada de les obres és de 25 mesos. Les obres està previst que començaran a finals del mes de març del 2015. Aquesta actuació consisteix en l’execució de les excavacions, estructures, passos en mina, desviament de serveis afectats i resta de l’obra civil dels túnels viaris en el tram entre els carrers Badajoz i Castillejos.

També s’inclouen aquells elements corresponents a les instal·lacions i acabats que s’han d’executar conjuntament amb les unitats d’obra civil per motius de solapament i compatibilitat de procediments constructius.

 

Al març, construcció dels túnels soterrats de Les Glòries

Les obres de la primera fase del túnel podrien començar a finals del mes de març del 2015, un cop siguin adjudicades pel Consell d’Administració de BIMSA.

El passat dijous 22 de gener, la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient va superar el tràmit administratiu amb l’aprovació definitiva del projecte dels túnels viaris a la plaça de les Glòries i avantprojecte de vialitat en superfície, per un import de 170.087.172,59 euros.

Es tracta d’uns túnels urbans -dos tubs independents amb circulació unidireccional- amb una longitud total de 957 metres, que recolliran el trànsit de la Gran Via, amb una IMD mitjana de 90.000 cotxes /dia. L'actuació s'executarà en dues fases: la primera, els túnels en el tram Castillejos-Badajoz i la segona, els del tram Badajoz-Rambla del Poblenou.

Els túnels seguiran la traça de Gran Via i passaran per sota dels 4 túnels existents: L1 Metro, R1 línia de Maçanet -Massanes, R3 /R4 (línies de Manresa i Puigcerdà) i la línia d'Estació de. França-Sants.

1a fase (longitud 508 m) Túnel Castillejos- Badajoz, amb boques al c/Castillejos i a meitat de l'illa Badajoz- Ciutat de Granada. Serà el tram més profund, ja que passarà per sota els túnels ferroviaris i arribant a 25 metres sota la rasant de la plaça.

2a fase (longitud 449 m) Túnel Badajoz-Rambla del Poblenou, tram completament rectilini i amb la mateixa secció en ambdós sentits que discorrerà a una profunditat d'uns 10 m per sota de la rasant de Gran Via. Hi haurà sortides d'evacuació directes a l'exterior, distanciades a menys de 200 m.

La durada de les obres de la primera fase del túnel és de 24 mesos. I la durada de segona fase del túnel comportarà també 24 mesos d’obres.

 

Seguiu pel @glories2007 l'última hora

Ha començat segona fase de les obres de desconstrucció de l'anella de les Glòries. En aquest període, que s'allargarà fins a finals de setembre, s'enderrocarà el costat muntanya del tambor. L'objectiu d'aquesta gran transformació és convertir les Glòries en un gran espai per a les persones i un nou centre econòmic, social i cultural de la ciutat i l'àrea metropolitana de Barcelona.

Canvis en sentit sortida

Aquesta nova fase no afecta el trànsit d'entrada a la ciutat.  Els vehicles continuen entrant pel lateral de la Gran Via. En moments puntuals, és possible que se'n restringeixin els carrils fins a dos per poder enderrocar la banda muntanya de l'anella.

L'únic sentit que queda afectat per les obres és el de sortida. Els cotxes que fins ara marxaven de Barcelona pel viaducte ara ja ho fan per un nou vial , construït en superfície, que travessa tota la plaça i connecta amb la C-31.

Mapa amb els canvis en la mobilitat a partir del 15 de juny

Des de dissabte a la tarda, hi ha oberts tres carrils de circulació i el lateral amb dos carrils més , en un dels quals circulen els autobusos. De moment, encara no hi està habilitat ni el carril bici ni la vorera de tres metres d'amplada per als vianants.

Com que es tracta d'una via urbana, hi ha cruïlles amb semàfors a les confluències amb els carrers de Padilla, Los Castillejos, Badajoz i Llacuna, un fet que pot alentir la sortida de vehicles.

Urbanització provisional de la banda mar

Mentre es faci l'enderroc del costat muntanya de l'anella, es començarà a treballar amb els veïns els usos provisionals que ha de tenir la plaça a partir del setembre. Aquestes actuacions es duran a terme entre aleshores i finals d'any i inclouran una torre mirador, un jardí temporal d'alzines, un punt d'informació, un umbracle, un camp de blat i un parc amb mobiliari urbà i àrees de jocs infantils.

La urbanització de la part nord de la plaça s'executarà a partir de principis de 2015.

Entra en marxa la trama viària rectangular (Aragó-Castillejos-Bolivia-Badajoz-Independència) Veure més

Mapa amb els canvis en la mobilitat a partir del 21 de febrer al 15 de juny

Aprovat definitivament l'enderroc del Tortell de Glòries

La Comissió d'Hàbitat Urbà i Medi Ambient de l'Ajuntament de Barcelona va aprovar definitivament el passat 16 de juliol la demolició de l'anell viari de la plaça de Glòries, a través d'unes obres que començaran el novembre -no afectaran el trànsit fins al febrer del 2014-, duraran 10 mesos i tindran un cost de 26,1 milions d'euros.

El projecte ha estat amb més suport a última hora d'aquest dilluns pel Govern municipal de CiU i el PP, ICV-EUiA i UpB es van abstenir i el PSC va votar en contra, i també preveu definir el trànsit provisional en superfície en el nou tram de Gran Via que travessarà la plaça, com a pas previ a la construcció dels túnels, que començarà el 2015.

Aquests dos aspectes són els que van motivar l'abstenció d'ICV-EUiA i UpB --que inclou ERC--, ja que els ecosocialistes no comparteixen la redefinició del trànsit en superfície perquè creuen que no ho pacificarà i UpB considera que, abans de demolir l'anell, s'han de construir primer els túnels.

El PSC justifica el seu vot en contra al defensar com a prioritari destinar aquests recursos a equipaments, habitatges socials i un pla de lluita contra la desigualtat, una posició que els socialistes van adoptar a començament d'abril.

L'aprovació definitiva de la demolició de l'anell va entrar a l'ordre del dia de la comissió per la via d'urgència, i va ser un dels últims punts a debatre's.

El motiu és, segons les fonts consultades, que el Govern municipal estava en espera de rebre dos informes per donar el vistiplau definitiu al projecte: un d'Adif i un altre de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat acompanyat d'un informe de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).

A la comissió també s'han aprovat a última hora d'aquest dilluns les obres de reparació del nou edifici del Mercat dels Encants, després de la inundació del 8 de juny.

Els treballs van comptar amb el suport del govern de CiU, PSC, ICV-EUiA i UpB, i l'abstenció del PP, que va justificar que no s'ha concretat quant duraran les obres ni una data d'inauguració aproximada.

En declaracions a Europa Press, el president de l'associació de comerciants del mercat, Diego Escámez, ha explicatque es preveu que la reparació finalitzi sobre el 13 de setembre, i que el trasllat dels llocs al nou edifici s'executi durant la segona quinzena de setembre.

"El ritme el marca la reparació", ha destacat Escámez en relació amb quan podran traslladar-se, i ha afegit que aquest dijous tindran una assemblea informativa amb l'Institut Municipal de Mercats (IMMB): l'albergarà el nou edifici, a diferència de la de després de la inundació, que es va fer a l'emplaçament que encara funciona.

Reparar el nou edifici obliga a modificar el projecte i invertir 240.000 euros addicionals, una inversió afegida als 57 milions que ha costat l'equipament al consistori, però en aquest cas l'assumiran l'empresa d'arquitectura que ho va dissenyar --b720 Arquitectes que capitaneja Fermín Vázquez-- i les constructores --UTE Encants--.

S’aprova el projecte de desconstrucció de l’anella viària de la plaça de les Glòries

La Comissió d'Hàbitat Urbà ha aprovat inicialment la desconstrucció de l'anella viària de la plaça de les Glòries amb els vots favorables del govern (CiU) i el PP. El pròxim novembre s'iniciaran les obres, que s'allargaran durant 10 mesos i que tenen un cost de 26 milions d'euros. Els treballs tindran afectacions de trànsit a partir del febrer de 2014.

La desconstrucció de l’anella viària inclou eliminar les rampes i els viaductes. L’actuació es farà en tres fases. Primer s’actuarà sobre el viaducte del costat Llobregat i part del mur muntanya de la rampa Besòs. Per dur a terme aquesta actuació no hi haurà afectacions de trànsit. A la segona etapa es desconstruirà l’estructura del costat mar i en una tercera etapa s’enderrocarà l’estructura del costat muntanya. En les actuacions que es faran no s’utilitzaran explosius i es restringirà l’ús dels martells pneumàtics de més de 200 kg. Per això s’han triat mètodes de desconstrucció menys agressius com ara les pinces demolidores, discs de diamant, fil de diamant i crics hidràulics, que serviran per minimitzar els efectes mediambientals de soroll i pols en tota la zona.

Obres prèvies a l’enderroc

La redistribució del trànsit vol aconseguir completar la trama urbana original de l’Eixample, que actualment està inacabada. Per exemple amb l’obertura de Diagonal-Los Castillejos i Marina – Ali Bei. També hi haurà la incorporació de nous semàfors a la zona per guanyar fluïdesa de trànsit. A tot això, l’Ajuntament treballa en un projecte per desviar el trànsit de pas just a l’entrada de la ciutat, a la C-31 des de Montgat i les rondes, amb canvis en la senyalització.

En total s’han presentat 57 projectes d’arquitectes i enginyers per al concurs del Projecte urbà de l’espai lliure de la plaça de les Glòries. Les propostes tenen la finalitat d’urbanitzar un espai a l’aire lliure de 13 hectàrees, per on confluiran tres de les avingudes més importants de Barcelona: la Diagonal, la Gran Via i la Meridiana. El mes de juliol, el jurat que ha de resoldre el concurs haurà de triar 10 projectes que demostrin la solvència tècnica per dur-los a terme. Després els candidats podran reunir-se amb els veïns per escoltar de primera mà les necessitats del barri. De fet, ja fa temps que els veïns dels entorns de la plaça estan mobilitzats perquè no s’endarreixin més les obres d’aquest gran projecte. Després que els candidats s’hagin reunit amb les entitats tornaran a presentar una darrera proposta, en aquest cas anònima. La resolució del concurs es coneixerà el proxim febrer de 2014.

Desmontar el anillo de Glòries costará 26 millones

La Comisión de Hábitat Urbano aprueba inicialmente el proyecto de deconstrucción | 57 equipos han presentado al Concurso para el Proyecto Urbano del Espacio Libre de la Plaza de las Glòries

Barcelona. (Redacción).- La comisión de Hábitat Urbano ha aprobado inicialmente el proyecto de deconstrucción del anillo viario de la Plaça de les Glòries que prevé el derribo por fases de los viaductos como paso previo a la construcción de los túneles subterráneos. La obra tiene un presupuesto de 25.964.000 euros. Las obras tienen una duración prevista de 10 meses. Iniciarán en noviembre de 2013, aunque las afectaciones al tráfico se empezarán a notar a partir de febrero del 2014.

El Compromiso de Glòries, firmado en 2007 por el Ayuntamiento y las entidades vecinales, define una serie de actuaciones para convertir la plaza en un nuevo centro económico y social de Barcelona. El objetivo es acabar con la prevalencia del automóvil con las infraestructuras viarias que la acompañan y que habían relegado a segundo término su función más importante: un espacio de 13 hectáreas para los ciudadanos, de calidad urbana, que impulse la transformación económica de Barcelona y por tanto, también del Área Metropolitana. Su transformación, además, ha permitir revitalizar otras zonas de la ciudad como la Sagrera, el distrito de Sant Martí y mejorar la conexión con una zona de nueva urbanización, todo el distrito 22 @ que ha ido creciendo en los últimos años en el levante de la ciudad.

El proyecto técnico, elaborado por BIMSA y la ingeniería ESTEYCO, define las actuaciones necesarias para eliminar las rampas de la Gran Vía y el derribo del anillo a partir del análisis de las infraestructuras existentes, los servicios afectados, posibles afecciones ambientales y la movilidad de la zona. El proyecto también define la vialidad provisional en superficie de la nueva Gran Vía, que cruzará la plaza, como paso previo a la construcción de los túneles subterráneos, previstos a partir de 2015. Actualmente, los viaductos de la plaza circulan un total de 92.000 vehículos diarios de entrada y salida de la ciudad.

Comissió de seguiment 10 ABR

Enderroc del tortell i desviament del trànsit (notícia publicada a l' i a )

Etapa 0 treballs previs (3 mesos). Es tramitarà i licitarà per a què l'obra s'executi durant setembre i octubre 2013.

Accés a Aragó desde Meridiana i Guipuscoa en la mateixa fase semafòrica (girs obligatoris a la dreta desde Meridiana oberts alhora que Guipuscoa). Evitar retencions accés a Aragó desde Guipuscoa, per facilitar l'accès als vehicles provinents de Sant Martí de Provençals (que hagin sortit abans de la C-31 per evitar Glòries).

Incorporació de LLacuna a Gran Via: canvi de sentit de LLacuna; passa a ascendent i donarà accès a Gran Via sentit Mataró i BCN centre. Les obres duraran 1 mes (agost 2013). Finalment NO caldrà retallar la vorera de Gran Via muntanya.

Senyalització de la C-31 (autopista de Mataró): senyalització "Barcelona" també cap a Ronda Litoral i Ronda de Dalt apart de Gran Via - Glòries, per donar a entendre (sobretot a no residents) de què per accedir a Barcelona no s'ha d'entrar necessàriament per Gran Via. S'efectuarà a l'agost 2013. Apart hi haurà les senyalitzacions d'onres als panells lluminosos indicant temps estimats.

Obertura de Castillejos a Diagonal: finalment el punt més elevat del talús verd (que NO mur) estarà a 1,65m de la cota de vorera. Inicialment tindrà 3 carrils (una carril jardinera farà que sigui ampliable a 4 carrils si calgués en periodes d'obres). Castillejos serà l'eix descendent per circundar Glòries. Les obres es preveuen durant 3,5 mesos(setembre - novembre 2013). El projecte actual ha millorat substancialment respecte el projecte inicial presentat. Apart del pas de vehicles al llarg de Castillejos (ara interromputs a Diagonal), dotarà de més vida al comerç, i també facilitarà el trànsit de vianants amb un nou pas de vianants actualment inexistent al costat LLobregat, que salvarà el desnivell del calaix ferroviari.

Semaforització del carrer Bolívia: aquest carrer és una de les 4 potes que permetrà fer la circunval.lació perimetral a la plaça (per trama Cerdà).

Sincronització semafòrica de Pallars + Tànger + Almogàvers . Aquesta i l'anterior actuació està prevista per l'agost-setembre (1,5 mesos).

Sortida Gran Via C-31 per donar entrada ràpida a Bac de Roda - Selva de Mar: eliminar el trenat (facilitar el creuar carrils cap a l'esquerra i que la cruïlla cap a Selva de Mar suporti més trànsit en cada fase semafòrica).

Obertura d'Ali Bei a Marina: rampa desde Ali Bei fins al pont de Marina, més pronunciada que ara. Alí Bei, també pujarà una mica de cota a nivell de la intersecció. Noves voreres a Marina des d'Ali Bei a Ausies Marc. El resultat final serà una nova cruïlla molt més permeable que no pas ara (amb un mur i escales pels vianants i cul de sac pels cotxes). Les obres està previst que durin 6 mesos (juny - desembre 2013). La finalitat és que l'eix Marroc - Tànger - Alí Bei serà una bona alternativa a la Gran Via per accedir al centre de Barcelona desde el Poblenou. La Comissió de Govern del districte de l'Eixample el passat 6 de febrer de 2013 va aprovar inicialment l'expedient 2BC 2012/096 "projecte constructiu per a l'adequació de les rasants del carrer Marina i Ali Bei"; consultable properament a urbanisme

En estudi i pendent d'expropiacions (no decidit): Castillejos - Meridiana - Pamplona + Diputació - Diagonal.

En stand-by (de difícil realització): la prolongació de Cristòbal de Moura (de moment no hi ha disponibilitat de terrenys).

El conjunt d'aquestes actuacions de permeabilitat de la xarxa ortogonal puja a uns 6,5 M d'euros.

 

Etapa 1: enderroc anella mar (4 mesos)

Inici febrer 2014. Durarà 4 mesos. Mirant el tortell com un rellotge s'enderrocarà de les 10 a les 2 hores.

Fase 2: enderroc anella muntanya (3 mesos)

Inici juny 2014. Durarà 3 mesos. S'enderrocarà la resta del tortell.

11 juliol: Bases del concurs per a Glòries
Cronograma 5.0 (2012-18)

L'11 de juliol, vàrem tenir sessió de planejament (la d'equipaments no es va efectuar) i comissió de seguiment junt amb tots els grups polítics (en la que era la 7a reunió de la Comissió Especial per a la plaça de les Glòries).

Accediu a la web del nou cronograma (i en van 5 versions) i del document de les bases del concurs.

 

El Compromís per Glòries seguirà endavant
El regidor d'urbanisme Antoni Vives anuncia que l'anella anirà a terra segons el previst

Notícia publicada a el 14 de juliol a Antoni Vives: “Amb Glòries no tenim cap embolic; anirà a terra”

Davant la saccejada de la notícia publicada a el passat dia 7, l' ens va convocar d'urgència a les 4 AVV el passat 14 de juliol amb tota la plana major d'Urbanisme, Eixample i Sant Martí. Ens van venir a dir que l'actual equip de govern actuarà igual com quan era a l'oposició i que el Compromís per Glòries continuarà endavant, amb els equipaments previstos i l'enderroc del tambor inclòs.

Telenotícies migdia del 14 de juliol: es fa ressó de l'estat actual del Compromís per a Glòries: vegeu del minut 16:22 al 18:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notícies que van provocar la reacció immediata de les parts

Notícia publicada a el 7 de juliol. Esclata la primera polèmica del nou mandat.

Notícia de del 8 de juliol: Trias tumba el pacto de Glòries
El derribo del anillo viario se aplaza y los vecinos piden un calendario claro

Notícia de del 8 de juliol: Trias endarrereix l'enderroc del tambor viari de les Glòries.
L'alcalde afirma que la prioritat a la plaça és construir els equipaments

Notícia de del 8 de juliol: Los vecinos de Glòries piden que las nuevas prioridades tengan un calendario firme
Poblenou, Fort Pienc, Sagrada Família y Clot-Camp de l'Arpa recuerdan que los equipamientos de barrio no se han ni empezado

S'acaba el projecte bàsic del túnels (maig 2011)

El projecte bàsic de l'enderroc del tambor, la construcció dels túnels i configuració de la plaça està enllestit. Són 1.362 pàgines d'estudi, document de criteris i d'alternatives.

El projecte bàsic ha estat enviat a diferents departaments i sectors de l'Ajuntament, com per exemple mobilitat o bombers per tal que facin un informe sobre com veuen el projecte. D'aquesta manera ens assegurem que tot està estudiat abans de fer l'executiu. És una manera de tenir totes les comprovacions fetes i no malgastar diners en fer una cosa que després s'hauria de modificar.

Dos mesos més tard es podria tenir el projecte executiu acabat. El projecte no es podrà aprovar en el plenari fins a la propera legislatura (mai abans de setembre 2011).

 

Inaguració de les obres 2008

El 10 de juliol del 2008 s'ha donat el tre de sortida oficial. L'alcalde Jordi Hereu i el 4t tinent alcalde Ramon Garcia-Bragado, han anunciat el projecte, destacant que es compliran els compromisos en quan a inversions, mobilitat i equipaments (inclús Garcia Bragado ha esmentat l'any 2013 com a possible final, qual l'actual cronograma posterior al pactat marca el 2014 com a finalització dels tres últims punts).

Ha estat un discurs oficialista, qualificant l'actual construcció pre-olímpica com que haurà donat sol.lució durant 20 anys a la mobilitat de les intereccions viàries, i que ara ("un dia històric") es dona un pas endavant en el que cada cop més serà el centre de la ciutat.

Davant les preguntes de quan s'acbarà s'ha indicat cap el 2013, sobre l'intercanviador que hi ha voluntat de fer-lo (actualment en espera del traspàs de rodalies), sobre el pas del transport públic per sota l'anella, que s'està acabant d'estudiar, i que les obres del buidatge duraran entre 5 i 6 mesos.

Les quatre associacions de veïns volem fer constar que:

  • com a part positiva ens n'alegrem de l'inici obres, aprobació del trasllat Encants, equipaments del carrer Granada, les execucions puntuals treballades al grup de mobilitat (carrils bicicleta, pas del transport públic, implantacó de carrils bus, panell d'informació ambiental) la seriositat i eficiència amb la que BIMSA està executant tota la tramitació dels projectes en marxa sobre el nou cronograma, i una actitud més proactiva i resolutiva de les reunions dels grups de treball a partir del mes d'abril (coincidint amb el canvi del director de participació).
  • com apart negativa: els endarreriments (comunicats , el no replantejament de la mobilitat avnivell metropolità, ni augments dels transports publics, la no prou prioritat pels equipaments de barri, i altres incumpliments puntuals que ja a dia d'avui s'haurien d'haver executat.
  • respecte a la deconstrucció explicar que no estem d'acord amb l'endarreriment unilateral de la 2a fase -la veritable deconstruccio- i que ara estem reivindicant que en aquest mandat quedin aprovats els pressupostos de la 2a fase.
  • respecte al Centre de Disseny esplicar que a finals de mes en la fase d'exposicio publica presentarem al.legacions per a què l'edifici de la grapadora redueixi l'alçada, ben integrat amb l'entorn de la plaça i la zona verda.
  • respecte a la mobilitat reivindiquem un estudi dissenyat conjuntament amb les AVV sobre un pla de mobilitat que estableixi els transports públics necessaris per reduir efectivament el trànsit i la greu contaminació de la zona. Mencionar tambe l'incompliment de la unitat de control ambiental i que l'exigim i l'exigirem. Igual que volem que finalment el tramvia arribi a l'estació de l'Arc de Triomf, així com la connexió fins al trambaix per la Diagonal passant per Marina, Verdaguer, Passeig de Gràcia i Francesc Macià.

Durant els treballs per a la deconstrucció del tambor de Glòries s'efectuaran: eliminació de talussos i rampes interiors, façanes interiors i exteriors, forjats aparcament.

Actuació i afectacions d’estiu 2008:

  • Treballs a l’interior del tambor d’eliminació de talussos i rampes d’accés.
  • Treballs a l’exterior previs a l’eliminació de la façana exterior.
  • Tall de l’accés a les rampes, tant des de la calçada superior de l’anell viari com des del interior del mateix (nit del 8 al 9 de juliol de 2008); es manté la possibilitat del gir Mataró – Barcelona – Mataró.
  • La boca de metro de l'interior de la plaça quedarà inhabilitada al cap d'uns dos mesos (cap al setembre) de l'inici de les obres. La boca de metro de Meridiana (amb ascensor) no es tancarà (procurarem ampliar les cancel.ladores) i la de Badajoz (l'ex-xurreria) es mantindrà (un any més) fins que les obres del Centre del Disseny ho facin possible.

Aquest és el primer pas per a la transformació de la plaça de les Glòries, on es crearà un gran parc rectangular envoltat d'edificis d'habitatges, oficines i nous equipaments.

Hemeroteca i documentació annexe

Enllaç
Descripció
Data
Comença la reforma de la plaça de les Glòries
16 nov 2013
S’aprova el projecte de desconstrucció de l’anella viària de la plaça de les Glòries
23 maig 2013
Desmontar el anillo de Glòries costará 26 millones
23 maig 2013
Vuit milions per aplanar el camí a les noves Glòries. L'Ajuntament hi millora les connexions, però l'anella viària no s'enderrocarà fins a finals del 2013.
1 des 2012
Barcelona enderrocarà d'aquí un any el tambor de les Glòries
L'ajuntament diu als veïns que els terminis de les obres depenen del fet que hi hagi de pressupost
30 nov 2012
CiU opta per complir amb els equipaments i zones verdes i ajorna la construcció dels túnels subterranis, fet que impedirà enderrocar l'anella elevada
7 juliol 2011
La calzada inferior del anillo de Glòries se reconvierte en carril bus
21 juliol 2009
Autobuses y taxis circularán este año bajo el tambor de la plaza de Glòries de Barcelona
19 març 2009
Glòries, de anillo a media luna
El derribo del tambor por fases dejará una plaza elíptica durante dos años
23 gener 2009
Les Glòries, foradades | Les parets del tambor de l'anella comencen a ser permeables i permeten veure els edificis de l'altra banda | Les obres deixaran diàfana l'estructura elevada al novembre | L'enderroc total, pendent dels Encants
17 agost 2008
Les Glòries es comença a transformar per ser el centre de la ciutat que va imaginar Cerdà
11 juliol 2008
La anilla viaria de la plaza de Glòries de Barcelona seguirá abierta hasta el traslado de los Encantes en 2011
11 juliol 2008
Barcelona dóna el primer pas per transformar les Glòries
11 juliol 2008
Video Barcelona TV
11 juliol 2008
Comencen les obres per remodelar la plaça de les Glòries de Barcelona
11 juliol 2008
Glòries comença a aplanar-se
11 juliol 2008
Video de La Vanguardia
11 juliol 2008
Miquel Catasús: «El dia històric serà quan caigui l'anella»
11 juliol 2008
Arrancan las obras de remodelación de la plaza de las Glòries, que durarán ocho años.
11 juliol 2008

Comença l'enderroc de les parets del tambor de les Glòries. La gran transformació de la plaça estarà llesta al 2013. Vegeu el  vídeo
Opina sobre aquesta notícia en el Blog Barcelona

10 juliol 2008
A partir d'aquest dimecres 9 de juliol s'inicien les obres de desmuntatge del tambor de les Glòries
8 juliol 2008
Actuacions de millora urbana 2008.
3 juliol 2008
El pàrquing i el dipòsit municipal de Glòries tanquen definitivament
1 juliol 2008
Vegeu maqueta en PDF editada per
15 maig 2008
El desmuntatge del tambor viari de les Glòries començarà al juliol
L'operació, que acumula més d'un any de retard, costarà 3,15 milions
La desconstrucció es farà en dues fases i no afectarà el trànsit superior de l'anell
15 maig 2008
El mur del tambor de Glòries es desmuntarà durant l'estiu
| Al juliol es començarà a buidar el talús interior i a l'agost es traurà el mur exterior | El desmuntatge de l'interior de la plaça durarà 5 mesos | L'anella s'acabarà de demolir el 2011
14 maig 2008
La reforma del tambor de Glòries se inicia eliminando el párking
FEDE CEDÓ. 14.05.2008 Tiene un presupuesto de 3,15 millones de euros.Las obras empezarán en verano y no afectarán a la movilidad
14 maig 2008
Tornar a la pàgina principal